Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Udział w projektach badawczych
Grant NCN nr UMO-2012/07/B/ST10/04359 „Hydroekologiczne uwarunkowania funkcjonowania ekosystemów jezior przybrzeżnych południowego Bałtyku”. Wykonawca w zakresie modelowania ekologicznego.


 


Grant NCN nr UMO-2011/03/B/NZ9/01530 „Termiczne przemiany białek i lipidów w mięsie i rybach – opracowanie metodyki pełnej charakterystyki oraz fundamentalnych i statystycznych modeli tych procesów w oparciu o analizy termograwimetryczne, kalorymetryczne i reologiczne”.
Kierownik projektu.Grant MNiSW  Nr N N305 1423 40 w latach 2011-2014 pt.: „Ekologiczne skutki udrożnień starorzeczy w dolinach niewielkich rzek nizinnych”.
Wykonawca w zakresie modelowania ekologicznego.Grant MNiSW  nr N N305 3247 33 w latach 2007-2010 pt.:  „Wpływ renaturyzacji małych dolin rzecznych na warunki siedliskowe hydrobiontów (na przykładzie środkowej doliny Słupi)”.
Wykonawca w zakresie modelowania ekologicznego.Projekt nr OR16-61535-OR1600021/07 pt.: „Utworzenie innowacyjnego centrum chemiczno – biologicznego do badania wód śródlądowych oraz morskich przy Akademii Rolniczej w Szczecinie” realizowany w ramach działania 4.6 „Działania innowacyjne i inne” Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
Specjalista ds. badawczych.Projekt nr OR16-61535-OR1600020/07 „Ustalenie statusu molekularnego izolatów Koi-Herpes-Virusa oraz wskazanie wektorów jego rozprzestrzeniania się pośród rodzimych gatunków ryb, małży i skorupiaków”, realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006”.
Koordynator projektu.Projekt MULTIPROTECT “Advanced Environmentally Friendly Multifunctional Corrosion Protection by Nanotechnology” (kontrakt N° NMP3-CT-2005-011783 ) realizowany w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Asystent ds. badawczych w zakresie:
• opracowywania modelu matematycznego do projektowania preparatyki nanocząstek typu TiC lub/oraz TiN w atmosferach utleniających;
• analizy kinetyki utleniania nanomateriałów w oparciu o wyniki pomiarów termoanalitycznych.